t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Post in social app ẩn bài đăng này hiện

lương thưởng: $20 via paypal

Write 1 sentence posts (similar to Twitter) and read some of your posts to video (smartphone video is ok) The project takes around 1 hour.

If you are interested please email:
1) If you have android or apple phone
2) Where are you located - city/state/country
3) email / paypal email

Thanks!
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6644512762

đã đăng:

hay nhất [?]